Školní klub

 • ZŠ Třebízského v síti

Školní řád Školního klubu

Školní klub v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se řídí tímto školním řádem.

V souladu s § 6 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, bude školní klub (dále jen „klub“) poskytovat vzdělávání žákům jedné školy především ve dnech školního vyučování. Činnost klubu bude v souladu s § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. zaměřena na:

 • otevřenou nabídku spontánních činností pro všechny žáky školy o přestávkách mezi dopoledním a odpoledním vyučování.;
 • pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro trvale přihlášené žáky
 1. Provoz školního klubu

  Provoz školního klubu probíhá v pracovní dny dle rozpisu v příloze 1. a navazuje na rozvrh vyučovacích hodin pro školní rok.

 2. Podmínky pro přijetí do školního klubu
  1. Otevřená činnost a pravidelná zájmová činnost (dále jen kroužky) školního klubu je určena pro přihlášené žáky 1. a 2. stupně základní školy.
  2. Účast žáka v otevřené činnosti potvrzují rodiče na přihlášce.
  3. O přijetí žáka do kroužku se rozhoduje na základě písemné přihlášky do naplnění kapacity kroužku.
  4. Přihláška obsahuje:
   • jméno a příjmení, rodné číslo žáka, bydliště a kód zdravotní pojišťovny;
   • údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen nebo má zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání;
   • jméno a příjmení zákonného zástupce žáka, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, e-mailovou adresu;
 3. Podmínky úplaty
  1. Za účast na otevřené činnosti školního klubu uhradí žáci poplatek 120,- Kč za měsíc.
  2. Úplata za zájmové vzdělávání ve školním klubu se řídí § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb.
  3. Úplata za kroužky se platí do konce září (za měsíc prosinec) a do konce ledna (leden – červen) na účet školy č. 466039329/0800 nebo hotově hospodářce školy.
  4. Výše úplaty se stanovuje na základě kalkulace nákladů.
  5. Úplata může být žákovi snížena nebo prominuta na základě žádosti zákonného zástupce podané ředitelce školy a doložené nárokem na sociální příplatek.
 4. Odhlášení žáka ze školního klubu

  V průběhu školního roku může zákonný zástupce žáka ze školního klubu odhlásit. Odhlášení musí být provedeno písemnou formou.

 5. Podmínky pro vyloučení žáka ze školního klubu nebo zájmové činnosti
  1. Žák může být v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo tímto vnitřním řádem podmíněně vyloučen nebo vyloučen ze školního klubu nebo zájmové činnosti.
  2. Důvody pro podmínečné vyloučení nebo vyloučení mohou být zejména:
   • žák svým chováním opakovaně narušuje výchovně vzdělávací proces;
   • žák svým chováním ohrožuje zdraví spolužáků;
   • zákonný zástupce žáka nehradí úplatu za vzdělávání ve školním klubu.
 6. Odchod ze školního klubu
  1. Žáci, kteří se účastní otevřené činnosti, přicházejí samostatně a odcházejí podle záznamu v přihlášce do ŠK.
  2. Žáci, kteří se účastní kroužků, přichází a odchází samostatně, neúčast omlouvají zákonní zástupci žáka telefonicky nebo písemně, dřívější odchod z kroužku potvrzují písemně.
 7. Organizace školního klubu
  1. Počet účastníků otevřené činnosti i kroužků je dána kapacitou místnosti. Kroužek bude otevřen při účasti nejméně 7 žáků.
  2. Za provoz školního klubu zodpovídá vychovatelka školního klubu, která současně organizuje činnost externích spolupracovníků školního klubu.
 8. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví
  1. Žáci školního klubu jsou pravidelně seznamováni s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a s postupy, které zvyšují jejich bezpečnost.
  2. Školní klub vytváří podmínky ochrany žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy a pro spoluúčast žáků na životě školy.
  3. Za bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví během pobytu ve školním klubu a na akcích, které pořádá, odpovídá školní klub.
  4. Žák se ve školním klubu chová tak, aby nenarušoval výchovně vzdělávací proces a neohrožoval zdraví své a svých spolužáků.
 9. Podmínky zacházení s majetkem školního klubu
  1. Žáci udržují v klubu a dalších místnostech určených pro činnost klubu čistotu a pořádek.
  2. Poškození majetku hlásí žáci vychovatelce školního klubu.
  3. Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti majetek školního klubu, hradí škodu zákonní zástupci žáka.
 10. Evidence docházky
  1. Evidence docházky žáků u otevřené činnosti je vedena v knize docházek.
  2. Evidence docházky žáků v kroužcích je vedena v Záznamech o práci v zájmovém útvaru.
 11. Platnost

  Školní řád školního klubu byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 a nabývá platnosti k 1. 9. 2014.

ředitelka školy