Provozní řády jídelny

 • ZŠ Třebízského v síti

Vnitřní řád školní jídelny

Tento vnitřní řád byl vydán na základě následujících předpisů:

 • vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stavování v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb. – Školský zákon v platném znění
 • zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
 • vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
 • 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin
 • 262/06 Sb. zákoník práce v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Všechny jmenované zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí u vedoucí ŠJ.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

Školní jídelna je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou – zřizovací listina ze dne 5. 2. 2014 včetně příloh.

HLAVNÍ ČINNOSTÍ je zabezpečeno školní stravování žáků základní a mateřské školy, závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace

DOPLŇKOVOU ČINNOSTÍ je poskytování stravování cizím strávníkům.

Režim výdeje jídel a rozsah poskytovaných služeb

Pro hlavní činnost - žáci – školní stravování

Školním stravováním se rozumí stravování žáků v době přítomnosti ve škole a první den neplánované nepřítomnosti.

Obědy 11,15 - 13,30 hod. pondělí - pátek

Pro doplňkovou činnost – ostatní

Obědy 11,00 - 11,15 hod. pondělí - pátek

Odběr do jídlonosičů pouze první den neplánované nepřítomnosti (možnost využití odhlašování do 08,00 hod. na týž den).

Obědy 11,00 - 11,15 hod.

Rozsah poskytovaného stravování

Obědy: výběr č. 1 - 2 je přístupný všem strávníkům
Svačiny jsou jednotné.

Právo žáka na školní stravování v rozsahu dle vyhlášky 107/2005 Sb.

Žák základní školy má právo odebrat oběd.
Žák mateřské školy má právo odebrat oběd, dopolední a odpolední svačinu.

V případě zájmu o jídla dle vyhlášky 107/2005 Sb. a nad rámec rozsahu v současnosti poskytovaného školní jídelnou, kontaktujte přímo vedoucí ŠJ.

Registrace a evidence strávníků

Žáci jsou do evidence pro stravování registrováni na základě předložené přihlášky pro školní jídelnu před začátkem školního roku. Případy nástupu žáků během školního roku se provádí obdobně s případným telefonickým odsouhlasením s vedením školy.

Strávníci v rámci doplňkové činnosti se registrují na základě přihlášky do školní jídelny jednotlivých požadavků.

V aktivní databázi jsou žáci evidováni do data dle údaje ve školní matrice. Poté jsou ještě celý další školní rok odloženi ve vyřazovací třídě pro případ přestupu na jinou školu a finančního vypořádání. Následně dojde k archivaci a vyřazení strávníků z aktivní evidence.

Při mimořádném ukončení vzdělávání je strávník povinen se dostavit i k ukončení stravování a finančnímu vypořádání.

Provoz pokladny školní jídelny pro registraci a evidenci strávníků, je v době školního vyučování základní školy 07,30 - 9,00 hod. a 12,30 - 14,30 hod.

V ostatní dny podle individuálního rozpisu.

Způsob úhrady stravy

 1. V HOTOVOSTI pouze v krajním případě
  • úhrada při prvním nákupu: částka za objednanou stravu + stravovací karta
  • úhrada při dalším nákupu: částka za objednanou stravu snížená o případné odhlášení z minulého období
  • složení libovolné zálohy
 2. PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM na účet školy 228813219/0600
  VS = evidenční číslo strávníka

Prodej stravovací karty (čip)

Čip je všem strávníkům prodáván za cenu 115 korun, stává se majetkem strávníka. Výkup čipů po ukončení stravování je umožněn za cenu 60 korun.

Čip je vždy hrazen strávníkem, a to i v případě, že je strava fakturována zaměstnavateli nebo školskému zařízení.

Přihlašování, odhlašování, výběr jednotlivých chodů obědů

Objednávání u žáků základní školy se provádí automaticky hromadně dle závazné trvalé přihlášky strávníka na měsíc dopředu za předpokladu, že má strávník na účtu potřebnou částku.

V případě neuhrazení stravného, nebude strávníkovi vydán oběd.

Odjednávání u žáků mateřské školy se provádí každý den ráno v 8,00 hod. podle docházky. Pokud by dítě ráno nastoupilo později, musí rodiče tuto skutečnost nahlásit předem paní učitelce MŠ, aby se pro něj počítalo se stravou.

Objednáním a uhrazením vybraných jídel je automaticky u obědů nastaven výběr č. 1 , svačiny jsou jednotné. Výběr obědů se provádí na stanovený časový úsek dopředu (1 – 2 týdny) nejpozději však do 13,45 hod. na následující den. V případě další naléhavé potřeby, změny (nemoc, pracovní cesta) je možné provést odhlášení i přihlášení do 08,00 hod. na týž den, ale ne přes internet

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

Při stravování v době školních prázdnin v rámci doplňkové činnosti je lhůta pro změny objednávek stanovena do 13,45 hod. na následující den. Termín pro případnou naléhavou změnu na týž den (09,00 hod.) zůstává v platnosti i v době školních prázdnin.

Každý strávník nese odpovědnost za svoje přihlášky a odhlášky.

Způsoby provádění změn:

 • osobně u vedoucí ŠJ
 • samoobslužně prostřednictvím výběrových boxů umístěných v ŠJ
 • telefonicky na čísle: 311 284 905
 • prostřednictvím internetu na www.strava.cz, číslo zařízení 5202
 • Výše sazeb za stravování

  Předškolní stravování:

  kateg.3-6 let přesnídávka, oběd, svačina 45 Kč
  kateg. 7 let přesnídávka, oběd, svačina 54 Kč

  Školní stravování:

  kateg. 7– 10 let oběd 30 Kč
  kateg.11 - 14 let oběd 32 Kč
  kateg. 15 let a více oběd 34 Kč

  Zařazení do věkových skupin se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce (školním rokem se rozumí období od 1. 9. – 31. 8.)

  Školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. Při ostatních absencích (nemoc, ředitelské volno, studijní volno apod.) je nutné stravu odhlásit. V případě kontrolou zjištěné neoprávněnosti využívání školního stravování může být finanční rozdíl (dotace na školní stravování) doúčtován.

  Doplňkové stravování:

  AZ centrum přesnídávka, oběd, svačina 84 Kč
  ostatní strávníci oběd 82 Kč

  Vrácení přeplatků za odhlášenou stravu

  V průběhu školního roku se finanční obnos za odhlášenou stravu automaticky odečítá z úhrady na následující měsíc.
  Přeplatky na konci školního roku zůstávají na osobním stravovacím kontě pro následující období, ale mohou být na vyžádání vypořádány, viz níže.
  Vracení přeplatků strávníkům nebo jejich zákonným zástupcům se provádí v hotovosti nebo převodem na bankovní účet na základě jejich písemné žádosti, výjimečně v hotovosti na základě ústního požadavku. O vrácení přeplatku může strávník požádat za níže uvedených podmínek nejvýše jedenkrát za měsíc.
  Žáci, kteří ukončí vzdělávání, jsou vyzýváni k převzetí přeplatků v kanceláři ŠJ.
  Nevyzvednuté přeplatky žáků, kteří již ukončili vzdělávání, jsou ještě celý příští školní rok evidovány v programu stravné a na požádání vypláceny.

  Náležitosti pro vrácení přeplatků v hotovosti

  • u strávníků mladších 18 let písemné zmocnění zákonného zástupce a současně předložení občanského průkazu nezletilého, výjimečně pouze na základě předloženého občanského průkazu
  • u strávníků, kteří ještě nemají občanský průkaz, se přeplatek vyplácí pouze zákonnému zástupci

  Náležitosti pro bezhotovostní převod přeplatků

  • řádná písemná žádost o přeplatku stravného

  Zapomenutí a ztráta kartičky

  Při zapomenutí čipu je vedoucí ŠJ vystaven náhradní doklad vedoucí školní jídelny
  Při ztrátě čipu se zamezí jeho zneužití okamžitým zakoupením čipu nového.

  Vlastní stravování

  Stravování probíhá samoobslužným způsobem. Nejprve se odebírá podnos a příbor. Následně u výdejního okénka samotné jídlo. Nápoje jsou k dispozici ve výdejních termosech přímo na jídelnách.

  Po ukončení konzumace strávníci odkládají použité nádobí do okénka a tác na určené místo. Ponechání táců na stolech je nepřípustné.

  Pro konzumaci je strávníkům poskytována dostatečně dlouhá doba, nutná pouze pro jídlo, nikoliv pro další činnosti.

  Strávníci jsou povinni se při stravování chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.

  Za úmyslně poškozené zařízení bude vyčíslena a vymáhána finanční náhrada.

  Strávníci dochází ke stravování v doprovodu zaměstnanců školy, oděvy a tašky odkládají mimo prostory jídelny.

  Dohled nad nezletilými strávníky

  Dohled nad nezletilými strávníky v době výdeje a konzumace jídel je zajišťován pracovníky dozoru dle denního rozpisu.

  Výdej jídel do jídlonosičů

  Pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole je možné vydat jídlo do přenosného jídlonosiče.

  V ostatních případech je výdej jídel do jídlonosičů ZAKÁZÁN! Doporučuje se využít možnosti odhlášení do 08,00 hod. na týž den.

  Odnášení jídel a nádobí mimo budovu

  Odnášení jídel, ovoce a kusových doplňků mimo budovu jídelny je ZAKÁZÁNO.
  Odnášení nádobí z jídelny je ZAKÁZÁNO bez výjimky.

  Přítomnost osob bez zakoupené stravy

  Osoby bez objednaného jídla nemají právo vstupu do výdejních prostorů a jídelny. Výjimkou je nutný doprovod, např. osobní asistenti.

  Přítomnost osob ve vestibulu je možná pouze za účelem zajištění stravování. Žádná ostatní přítomnost NENÍ DOVOLENA.

  Provozní doba pro veřejnost

  Pokladna a kancelář vedoucí ŠJ :
  07,30 – 09,00 hod. 12,30 – 14,30 hod.

  Ve dnech vyučování základní školy, ve dnech školních prázdnin a mimo hromadnou dovolenou.

  Mimořádný úklid v době výdeje a konzumace jídel

  Mimořádný úklid v jídelně v době výdeje zajišťuj pracovník dozoru nebo uklízečka.

  Na případnou nenadálou událost (rozlití, rozbití,..) je strávník povinen upozornit pracovníka dozoru nebo výdeje, aby mohl být proveden úklid.

  Kouření a užívání omamných prostředků

  Kouření a užívání omamných prostředků je ZAKÁZÁNO jak ve vnitřních prostorách Školní jídelny, tak venkovních. Venkovními prostory se rozumí areál školy.

  Náměty, připomínky a stížnosti

  Připomínky k jídelníčku, jednotlivým jídlům, provozu jídelny, organizování výdeje stravy, technické závady atd. přijímá vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka a případně další zastupující pracovníci.

  Seznámení

  Vnitřní řád je vyvěšen na nástěnce vestibulu Školní jídelny a na internetových stránkách www.skola.trebizskeho.cz

  Výtah nejdůležitějších informací vnitřního řádu (termíny a formy platby, odhlašování a přihlašování stravy,...) je předáván strávníkům při zahájení stravování s odkazem na jeho plné znění. O jakékoliv změně, především v kalkulaci plateb, jsou strávníci s dostatečným předstihem informovámi.

  Jídelní lístky jsou vyvěšeny na několika místech v prostorách Školní jídelny, přístupné jsou taktéž na adrese www.strava.cz číslo zařízení 5202

  Ředitelka školy

  Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dne 1.září 2022
  Tímto vnitřním řádem se ruší vnitřní řád ze dne 1.září 2016
  V Kralupech nad Vltavou, dne 31.8.2022

  Základní škola P R O V O Z N Í Ř Á D Š K O L N Í J Í D E L N Y pro školní rok 2022/2023

  • Stravování ve školní jídelně je určeno pro žáky a zaměstnance školy.
  • Možnost výběru ze dvou hlavních jídel.
  • Jídelní lístek je k dispozici na stránkách školy

  Systém objednávání a výdeje stravy:

  • Zákonný zástupce žáka vyplní přihlášku ke stravování.
  • V jídelně je nainstalován elektronický systém výdeje stravy s využitím osobních identifikačních čipů. Cena bezkontaktního čipu činí 115,-Kč. Dojde li ke ztrátě je nutné zakoupit nový čip.

  Možnosti přihlašování a odhlašování stravy:

  1. po internetu na www.strava.cz, zařízení 5202. Další přihlašovací informace ke konkrétnímu strávníkovi získáte v kanceláři ŠJ
  2. objednávacím boxem přímo v budově školy pomocí čipu
  3. telefonicky na čísle 311 284 905
  • Přihlašování i odhlašování stravy stravy lze nejpozději den předem /kdy je škola např. v pátek na pondělí apod./nejpozději do 13.45 hodin.
  • Pokud již nestačíte odhlásit oběd na první den nemoci, lze jej odebrat do jídlonosiče v době od 11:00 do 11:15 hodin v jídelně. Čip s sebou.
  • A na další dny nemoci obědy odhlásit. Není možné odebírat dotované obědy po dobu nepřítomnosti strávníka ve škole.
  • Všichni platící strávníci budou mít automaticky na každý následující měsíc obědy objednané! V případě, že nechcete oběd např.z důvodu nemoci, je nutné stravu odhlásit.

  Ceny obědů:

  V souladu s Vyhláškou č.107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  Jsou stanoveny takto:

  rozdělění strávníků na kategorie finanční limity dle vyhlášky cena za jeden oběd
  kategorie žáků 7-10 let 20 až 39 Kč 30 Kč
  kategorie žáků 11-14 let 23 až 41 Kč 32 Kč
  kategorie žáků 15 let a více 24 až 45 Kč 34 Kč

  Do věkových kategorií jsou žáci zařazeni po dobu celého školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku /školní rok se počítá od 1.9. do 31.8.

  Způsoby úhrady stravného:

  1. přímo na účet školy 228813219/0600, vaše číslo účtu nahlásit vedoucí školní jídelny. VS = evidenční číslo strávníka.
   Datum splatnosti najdete v pokynech, které zasílá stravovací program na vámi uvedený email v přihlášce i s částkou za stravné na nový měsíc. Stravné se platí dopředu vždy na měsíc následující.
  2. hotově
   Nejpozději do konce předchozího měsíce na měsíc následující. Výběr hotovosti se provádí v úředních hodinách v kanceláři školní jídelny ráno od 7.30 do 9.00 hodin a odpoledne od 12.30 do 14.30 hodin.

  POZOR!!!Strávníkům, kteří nebudou mít zaplacené stravné, nebude od 1.dne následujícího měsíce stravování ve školní jídelně umožněno.

  V Kralupech nad Vltavou Dne 1. září 2022