Žákovský parlament

 • ZŠ Třebízského v síti

Žákovský parlament – spolurozhodování žáků o životě školy

Žákovský parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy, volení zástupci tříd se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, kde mohou přednášet návrhy, podněty i otázky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití vedení školy. Napomáhá přenosu informací mezi všemi třídami.

Respektuje Úmluvu o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a k níž přistoupila i ČR.

Podle ní má dítě právo:

 • vyjádřit svůj názor a požadavek
 • na ochranu před jakoukoli diskriminací
 • na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti
 • získat a zveřejnit informace

Povinnosti ŽP

 • spolupracuje s vedením školy, vyučujícími i ostatními zaměstnanci školy
 • respektuje společenská pravidla a dodržuje zásady slušného chování
 • dbá na tradici školy a její dobrou pověst
 • je reprezentantem školy

Práva ŽP

 • vyjadřuje se k problémům školy a mimoškolní činnosti
 • aktivně se podílí na životě školy
 • zprostředkovává návrhy, podněty

Cíl ŽP

 • zprostředkovává výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy
 • snaží se předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým a ničení školního majetku
 • řeší připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy
 • připomíná dodržování školního roku
 • pomáhá s organizací akcí tříd

Stanovy Žákovského parlamentu ZŠ a MŠ Třebízského 523

 1. Parlament je volen jednou ročně, vždy na začátku školního roku
 2. Z každé třídy ve 4. - 9. ročníku se volí dva zástupci
 3. Žákovský parlament se schází podle potřeby
 4. Žákovský parlament svolává předseda ve spolupráci s ředitelkou školy
 5. Z jednání je proveden zápis, který je vyvěšen na nástěnce.