Povinně zveřejňované informace

  • ZŠ Třebízského v síti

dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Škola je příspěvková organizace zřízená městem Kralupy nad Vltavou. Poskytuje předškolní a základní vzdělání.

Škola je vnitřně členěna na pedagogický útvar a útvar nepedagogický - administrativa, provozní zaměstnanci.

Organizační struktura Organizační struktura školy

Sekretariát ředitelky: tel: 311284904 úřední hodiny: Po-Pá 9.00 - 11.00, 13.00 - 15.00
Ředitelka: 311284902
Zástupce ředitelky: 311284903
Mateřská školka: 311284908
Školní klub: 311284910
Školní družina – 311284906 – 7, 311284909
Školník- tel: 311284901
Školní jídelna: 311284905

Ředitelka školy PaedDr. Dagmar Kuzníková byla jmenována v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jmenovacím dekretem ze dne 13. 6. 2012 s účinností od 1. 8. 2012

1/Ředitelka řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace, jmenuje a odvolává své zástupce.
Odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků a za vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce,
Vytváří podmínky pro DVPP a pro práci školské rady
Zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte a žáka.
Odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole
Kontroluje práci pedagogických a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků.

2/ Ředitelka rozhoduje zejména:
a/ o přijetí ke vzdělávání,
b/ o přestupu,
e/ o individuálním vzdělávacím plánu aj. podle zákona 562 Sb.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých se ředitel školy řídí při výkonu své působnosti

Všechny tyto předpisy jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy od 8.00. do 15.00 každý pracovní den Činnost školy se řídí zejména těmito právními předpisy:

1/ zákon 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
2/ zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3/ zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon)
4/ zákon č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících
5/ zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
6/ zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
7/ zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Kontaktní spojení

Adresa školy:
Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, Třebízského 523, 278 01 Kralupy nad Vltavou
sekretariát školy od 7.00 - 11.00, 13.00 - 15.00. každý pracovní den, a to buď osobně nebo prostřednictvím následujících spojení:
tel: 311 284 904, e-mail: hospodarka@trebizskeho.cz

Případné platby lze poukázat

č. účtu: 466039329/0800

IČO

71009949

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím se žádost o poskytnutí informace podává ústně nebo písemně. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Za písemnou žádost je v souladu s § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a čl.8 odst.3 tohoto pokynu považována žádost doručená poštou, osobně v písemné podobě, faxem, elektronickou poštou, na jiném nosiči dat. V případě podání žádosti prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena příslušná identifikace žadatele. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst.2 zákona č. 106/1999 Sb., se považuje za nové podání žádosti.

O postupu při poskytování informace se pořídí záznam. Ředitelka školy vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.

Evidence žádostí obsahuje:
a/ datum doručení žádosti, věc, číslo jednací,
b/ jméno, příjmení žadatele (název, sídlo), spojení žadatele,
c/ datum vyřízení žádosti

Škola může omezit poskytnutí informace, pokud:
a/ se vztahuje výlučně k jejím vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
b/ jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutí.

Škola informaci neposkytne, pokud:
a/ byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
b/ by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem.

Při poskytování informací, které získala škola od třetí osoby k plnění úkolů na základě zvláštního zákona, podle kterého by se na ně vztahovala povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, avšak které lze poskytnout podle tohoto zákona, poskytne povinný subjekt jen ty informace, které přímo souvisejí s plněním jeho úkolu.

Podmínky omezení:

Všechna omezení práva na informace provede škola tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření trvá.

Z podané žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je žádost určena, kdo ji činí, neobsahuje-li žádost tyto údaje, odloží se.

Je-li žádost nesrozumitelná, či není jasně vymezen předmět žádosti, vyzve pověřený pracovník žadatele do 7 dnů, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, bude odmítnuta. Požadovaná informace musí být poskytnuta do 15 dnů od doručení žádosti, popř. od doručení upřesnění žádosti.

Informace je poskytnuta písemně nebo nahlédnutím do spisu s možností pořízení kopií.

Lhůtu o poskytnutí informace je možno prodloužit podle (§14 odst. 5) ze závažných důvodů o 10 dnů.

Závažnými důvody jsou:
a/ vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
b/ vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
c/ konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud je požadovaná informace mimo působnost školy, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí žadateli do 3 dnů.

Úhrada nákladů spojených s vyhledáváním informací

1/ Škola je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Dále je povinna žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrad nákladů.
2/ Úhrady nákladů jsou příjmem školy
4/ Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na počítání lhůt na rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace a na odvolací řízení proti tomuto rozhodnutí zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, s výjimkou ustanovení o obnově řízení a o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Žadatel je povinen uhradit náklady spojené s vyhledáváním a pořízením požadované informace v souladu s § 17 odst.1 zákona 106/1999 Sb., které podle následujícího sazebníku:
a/ úhrada výkonu při vyhledávání informací
do 1/2 hodiny.........Kč.60,-
za každou další půlhodinu-Kč 40,- (max však Kč 200,-)
b/ kopírování dokumentů na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím / vč.DPH/
jednostranná A4........Kč 2,50 ( A3.............Kč 3,50)
oboustranná A4........Kč 3,00 (A3..............Kč 6,00)
c/ kopírování dokumentů na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád / osvobozeno od DPH dle § 57 odst.2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty/
jednostranná A4........Kč 2,00 ( A3...........Kč 3,00)
oboustranná A4........Kč 2,50 ( A3...........Kč 5,00)
c/ odeslání informace na adresu žadatele
podle tarifů České pošty
d/ cena diskety ..Kč 30,- CD-R-..............Kč 80,-

Žadatel uhradí náklady, popř. zaplatí zálohu na úhradu nákladů ve výši min. 75% do 8 dnů od podání žádosti v hotovosti v kanceláři školy, popř na účet 466039329/0800

Odvolání proti odmítnutí žádosti

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti podle §15 odst.4. Odvolání se podává na v kanceláři školy

Přístup k výročním zprávám

Výroční zpráva školy za předcházející období jsou podobně jako všechny citované školské předpisy k dispozici v ředitelně školy v době určené pro poskytování informací, nebo v elektronické podobě na webu školy: http://trebizskeho.cz

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací poskytuje podle zákona 106/1999 Sb., následující informace:
1/ počet podaných žádostí o informace
2/ počet podaných odvolání proti rozhodnutí
3/případné další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

Rozpočet

Údaje o rozpočtu v uplynulém roce lze najít ve výroční zprávě za daný rok.

V Kralupech nad Vltavou dne: 1. 4. 2016