Poradenské centrum

  • ZŠ Třebízského v síti

Metodika primární prevence

Nedílnou součástí poradenského centra na naší škole je primární prevence rizikového chování dětí a mládeže.

Co je naším cílem?

Cílem naší práce v rámci preventivního programu je vychovat takového žáka, který je odpovědný za své chování v míře přiměřené jeho věku. Měl by být odolný vůči stresu, negativním vlivům a zážitkům, dělat samostatná správná rozhodnutí, řešit problém, popřípadě nalézt správou pomoc k vyřešení problému a podílet se na tvorbě pozitivního prostředí a životních podmínek.

Rádi bychom vytvořili takové klima školy, které bude přispívat k pozitivnímu přístupu žáků k procesu vzdělávání, snižovat riziko stresů a úzkostných stavů, posilovat vyrovnané sebevědomí žáků. Naší společnou snahou je dát základ pro jejich zdravý vývoj. Pokud budeme ve své snaze úspěšní, žáci si do života odnesou vzorce pro pozitivní a bezpečné chování.

Všímavé, bezpečné a zdravé prostředí ve škole vytváří předpoklady k tomu, aby škola byla schopna v případě výskytu rizikového chování ihned reagovat.

Jak funguje primární prevence na naší škole?

V oblasti primární prevence se neomezujeme na práci s dětmi pouze v hodinách, ale nabízíme jim různé typy interaktivních programů v rámci výuky i mimo školu.

V letošním školním roce se rozběhl projekt „Sám sebou“, který je určen pro žáky 5.- 9. ročníku. Programy se týkají zdravého životního stylu, pozitivních vztahů v třídním kolektivu, problematiky závislostí (legální i nelegální drogy), prevence kriminality, posilování a formování právního vědomí žáků (týká se žáků, kteří již dosáhli, či v brzké době dosáhnou věkové hranice 15 let).

Tento projekt probíhá ve spolupráci s PPPK Praha http://pppk.cz/

Pro žáky I. stupně je naplánován interaktivní kurz v rámci projektu „Záchranný kruh“, který zábavnou formou seznamuje menší děti s mimořádnými událostmi, bezpečným chováním a ochranou zdraví.

http://www.zachranny-kruh.cz/

Podporujeme děti v jejich volnočasových aktivitách. Žáci mohou navštěvovat kroužek keramiky, florbal, přírodovědný kroužek, recitační a taneční kroužek.

Další informace pro rodiče