Zápis do MŠ

 • ZŠ Třebízského v síti

Zápis do MŠ 4. 5. - 5. 5. 2021 10.00 – 14. 00 on line

Podání žádosti k přijetí do MŠ

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání vyplnit elektronicky prostřednictvím elektronické přihlášky, poté ji vygenerovat, podepsat a doručit do školy následujícími způsoby včetně 2 příloh (potvrzení o očkování a kopie rodného listu dítěte):

 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou,
 • osobní podání: (do schránky na budově základní školy)
 • osobním předáním ve škole ve výše určené dny – nutná telefonická domluva (311284902-4) rezervace času pro individuální schůzku
 • Elektronickou přihlášku můžete ve výše uvedené dny vyplnit zde.

  Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na městském úřadě, který vede evidenci obyvatel.

  Pokud podmínky zákonného zástupce neumožňují výše uvedený postup (vyplnění elektronické přihlášky), je možné si telefonicky domluvit ve výše uvedených dnech rezervaci času pro individuální schůzku a přihlášku vyplnit na místě a předložit výše uvedené dokumenty.

  Doložení řádného očkování dítěte

  Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

  Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

  Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

  Kritéria pro školní rok 2021 – 2022

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (zákonná povinnost)
  2. Dle věku dítěte (řazení od nejstaršího dítěte k nejmladšímu dítěti – přednost tříletých a starších dětí)
  3. Při nedostatečné kapacitě dané mateřské školy mají přednost k přijetí děti ze školského obvodu dané mateřské školy

  PaedDr. Dagmar Kuzníková, ředitelka školy