O škole

  • ZŠ Třebízského v síti

Charakteristika Základní školy

Úplnost a velikost školy

Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Naše škola střední velikosti zahájila provoz v roce 1951. Kapacita školy je 470 žáků. V současnosti poskytuje vzdělání cca 200 žákům ve věku od šesti do 15 let. Škola je dostupná městskou dopravou.Je situována v klidné okrajové části města mimo hlavní komunikace, obklopuje ji velký pozemek o rozloze cca 28000 m2, který umožňuje dětem dostatek pobytu venku o přestávkách, při výuce a hrách školní družiny. Má velké školní hřiště a vlastní tělocvičnu. Školu vhodně doplňují i dvě zimní zahrady, o kterése starají žáci v rámci enviromentální výchovy.

Školu mohou navštěvovat žáci z Kralup nad Vltavou a okolních vesnic. Škola je zaměřena na výuku cizích jazyků (anglický jazyk od mateřské školky, německý jazyk od 7. třídy pro všechny žáky.) Jazyky vyučují kvalifikovaní učitelé.

Od září 2009 je součástí základní školy jednotřídní mateřská škola s 28 dětmi. Od 1. 5. 2012 v suterénu školy zahájila provoz Základní umělecké škola v Kralupech nad Vltavou, která zde vyučuje obor taneční, dramatický a výtvarný ve zcela nově vybavených prostorách.

Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické)

Prostorové podmínky školy lze označit za výborné.

Výuka probíhá ve 22 prostorných a světlých kmenových učebnách a v 9 odborných pracovnách ( 2 počítačové učebny, chemie s chemickou laboratoří, učebna přírodopisu, fyziky, výtvarné výchovy s keramickou dílnou, 1 dílna pro pracovní výchovu, cvičná kuchyňka, učebna pro ambulantní dyslektický nácvik, 2 učebny s interaktivní tabulí). Počítačové učebny jsou vybaveny 40 počítači, jsou připojeny na internet a vybaveny dataprojektory, digitální kamerou, hardwarem a softwarem pro zpracování záznamu. Internetové připojení jemožné ve všech prostorách školy.

Součástí školy je velká tělocvična, sportovní hřiště s běžeckou dráhou, prostorem pro skok daleký a malým hřištěm s umělým povrchem na míčové hry. K tělocvičně patří vybavené sprchy.

Chloubou školy je divadelní sál (aula) pro 400 osob, který je využíván k divadelním představením, koncertům, k vystoupení žáků pro rodiče a veřejnost a k akcím pro ostatní školy. Sál je vybaven klavírem a ozvučovací aparaturou.

Součástí školy je školní družina, která má 3 samostatné vybavené prostory – herny. Na školní zahradě je pro žáky 1. stupně dětské hřiště, které chceme do budoucna dále rozšiřovat.

Školní stravování zajišťuje školní kuchyně s prostornou, nově vybavenou školní jídelnou. Nabízí žákům výběr ze dvou jídel a vaří pro mateřskou školku, pro cizí strávníky a také pro děti z AZ centra.

Škola je zapojena do projektu Mléko a ovoce do škol. Mléčné výrobky si žáci mohou vyzvedávat ve školním mléčném automatu, ovoce dostávají žáci 1. stupně zdarma pravidelně jednou týdně. Dále mají možnost žáci zakoupení občerstvení ve školním bufetu a ve škole je i automat zajišťující pitný režim.

Žáci mohou také využívat školní knihovnu a šatny s uzamykatelnými skříňkami.

Učitelé mají kabinety vybavené tématicky podle předmětů, které vyučují. Učební pomůcky se průběžně doplňují a obnovují podle finančních možností.

Žákům jsou zapůjčovány učebnice, které jsou obnovovány podle nabídky a případných změn učebního plánu.

Charakteristika pedagogického sboru (velikost, kvalifikovanost) a charakteristika žáků

K 1.9.2011 - pedagogický sbor tvoří 5 učitelů 1. stupně, 10 učitelů 2. stupně, 2 vychovatelky školní družiny, 2 učitelky mateřské školy. Ve sboru jsou 2 muži. Škola nabízí kvalifikovanou výuku jazyků, výuku práce s počítačem a 2 učitelé jsou kvalifikováni vyučovat Ambulantní dyslektický nácvik. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, výchovný poradce, metodik prevence rizikových jevů, metodik environmentální výchovy. Metodici jsou pedagogové 2. stupně základní školy s plnou kvalifikací, pravidelně se vzdělávají v dané oblasti, jsou informováni o novinkách a materiálech ke své činnosti. Škola spolupracuje s PPP Mělník, s Městskou policií Kralupy nad Vltavou a jinými organizacemi ve městě.