Absolventské práce

 • ZŠ Třebízského v síti

Pokyny pro tvorbu absolventských prací v 9. ročníku

Základní informace

 • Závěrečná práce je uceleným dokumentem, kterým žák/žákyně 9. ročníku dokládá své znalosti, schopnosti a dovednosti k řešení zvoleného úkolu z určité tematické oblasti v delším časovém období.
 • Témata závěrečných prací společně se jmény jejich vedoucích budou k dispozici na nástěnce v prostorách školy.
 • Tvorbu práce je nutné konzultovat s vedoucím učitelem, nejméně 2 konzultace jsou povinné.
 • Hotová práce se odevzdá vedoucímu učiteli do konce května a současně s výtiskem i verze v elektronické podobě.
 • Žák prezentuje a obhajuje práci před vícečlennou komisí učitelů v 1. polovině června – bude upřesněno. Každá obhajoba musí mít elektronickou prezentaci zhotovenou autorem práce.

Uspořádání práce:

Závěrečnou práci je třeba rozčlenit do částí podle seznamu. Každá z těchto částí musí začínat nově na samostatné stránce.

 1. Titulní stránka
 2. Prohlášení o samostatném vytvoření práce (podílu na práci)
 3. Obsah – seznam kapitol
 4. Úvod, vlastní náplň (text) práce, závěr
 5. Seznam pramenů, informačních zdrojů a literatury
 6. Přílohy

Podrobnější popis jednotlivých částí práce:

 1. Titulní stránka – 1. strana se u jednotlivých prací liší pouze uvedeným názvem práce a jménem autora. Jinak obsahuje stejné položky.
 2. Prohlášení o samostatném vytvoření práce – 2. list práce obsahuje vlastnoručně podepsané prohlášení autora o podílu na práci. Lze použít formulaci: „ prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vytvořil samostatně s využitím uvedených informačních zdrojů.“
 3. Obsah – seznam kapitol – na 3. straně je umístěn obsah. Jde o přehledně uspořádaný a očíslovaný seznam jednotlivých kapitol a podkapitol doplněný o čísla stran, na kterých kapitoly začínají. Při jeho tvorbě je vhodné využít nástroj pro automatické vytvoření obsahu z názvů kapitol (nadpisových stylů).
 4. Úvod, vlastní náplň (text) práce, závěr – tato část práce v rozsahu 5 – 10 stran obsahuje text pojednávající o zvoleném tématu.
  V úvodu je nutné uvést především důvody výběru tématu, cíle práce, návrh postupu zpracování a řešení. Dále je vhodné zmínit např. proč a jakým způsobem byly seřazeny jednotlivé kapitoly, jaké předměty či tematické oblasti propojuje daná práce, kdo pomohl autorovi či přispěl k vytvoření práce atd..
  V závěru je třeba připomenout a shrnout nejdůležitější poznatky, skutečnosti, popř. nová zjištění, která práce obsahuje. V této části je třeba připomenout a shrnout nejdůležitější poznatky, skutečnosti, popř. nová zjištění, která práce obsahuje. V této části by měla být práce autorem celkově zhodnocena a mělo by zde být uvedeno, zda došlo ke splnění stanovených cílů.
  Při psaní celé práce je nutné používat spisovný jazyk a důsledně ověřovat pravdivost informací.
 5. Seznam pramenů, informačních zdrojů a literatury – část obsahující seznam použitých zdrojů informací. V práci musí být použity nejméně 2 různé druhy pramenů.

  Vzory pro tvorbu seznamů pramenů, informačních zdrojů a literatury.

  • Kniha

   Jméno a příjmení autora: Název, nakladatelství, rok
   Např. Nový Pavel, Nový Marie, Příroda, Portál 2006
  • Časopis

   Název časopisu, rok, číslo
   Např. Lidé a Země, 2006, 4
  • Článek v časopise

   Jméno a příjmení autora, Název článku, Název časopisu, rok, číslo, strana
   Např. Skořepa Zdeněk, Malajsie, Lidé a Země, 2006, 4, str. 56 – 58
  • Noviny

   Název novin, datum
   Např. Lidové noviny, 28. 2. 2014
  • Článek v novinách

   Jméno a příjmení autora: Název, článku, Název novin, datum, strana
   Např. Novák Karel, Kolik bude stát dovolená? Lidové noviny, 28. 2. 2014, A1
  • Internetová stránka

   Hypertextový odkaz, který vede přímo ke zdroji použitých informací, datum vyhledání,
   Např. http“//www.nzm.cz/aktualita.php?id=209, 28. 2. 2014
  • Rozhovor

   Rozhovor s (jméno osoby), datum
   Např. Rozhovor s Petrou Novákovou, 28. 2. 2014
 6. Přílohy – poslední část práce tvoří přílohy, tj. fotografie, obrázky, tabulky, grafy, rozhovory, apod dle domluvy s vedoucím učitelem – vše je popsané a očíslované. Po dohodě s vedoucím učitelem může být ve zvláštních případech s ohledem na charakter práce příloha součástí vlastního textu

Formátování práce

 • Normální text – Times New Romanium – velikost 12 při řádkování 1,5
 • Nadpisy kapitol jsou psány velikostí 14
 • Nastavit okraje dokumentu
 • Práce se čísluje od stránky 2. Jednička na titulní straně nebude zobrazena
 • V příloze se číslují obrázky, grafy, tabulky apod. zvlášť
 • Je žádoucí nepoužívat nevhodné formátování, jako např. barevné zvýraznění, podtržení textu apod….

Hodnocení práce

Při hodnocení práce bude vedoucím práce a komisí při prezentaci a obhajobě posuzováno hlavně toto:

 • Průběžné řešení úkolů a plnění povinností, příprava a aktivní účast na konzultacích, dodržování termínů
 • Vlastní práce – náplň, formulace úvodu a závěru, struktura a rozsah práce, osobní podíl autora
 • Splnění stanovených cílů
 • Formální stránka práce a její estetická úroveň
 • Prezentace a obhajoba práce před komisí

Pokyny ke stažení

Pokyny pro tvorbu absolventských prací v 9. ročníku