Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Rozhodnutí o přijetí žáků do ŠD/ŠK 2022 - 2023

Datum: 20. června 2022 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní družina , Školní klub

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace se sídlem Třebízského 523, Kralupy nad Vltavou, PSČ 27801

Č. j.: ZŠaMŠKpy 430/2022
Datum: 20. 6. 2022
ROZHODNUTÍ
 o přijetí žáků do ŠD/ŠK ve školním roce 2022/2023
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že
vyhovuje žádosti o přijetí do ŠD/ŠK
v Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník od školního roku 2022/2023
u žáků s těmito evidenčními čísly: 12022 - 962022
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 okres Mělník ke Krajskému úřadu Středočeského kraje .
Podpis a datum podpisu ředitelky školy 20. 6. 2022
Datum zveřejnění rozhodnutí 20. 6. 2022


PaedDr. Dagmar Kuzníková
Ředitelka školy