Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

rozhodnutí o přijetí do ŠD a ŠK

Datum: 1. července 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Oznámení rodičům

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace se sídlem Třebízského 523, Kralupy nad Vltavou, PSČ 27801

Č. j.: ZŠaMŠKpy 437/2021
Datum: 30. 6. 2021
ROZHODNUTÍ
 o přijetí žáků do ŠD/ŠK ve školním roce 2021/2022
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že
vyhovuje žádosti o přijetí do ŠD/ŠK
v Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník od školního roku 2021/2022
u žáků s těmito evidenčními čísly:
12021 - 992021
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 okres Mělník ke Krajskému úřadu Středočeského kraje .
Podpis a datum podpisu ředitelky školy 30. 6. 2021
Datum zveřejnění rozhodnutí 30. 6. 2021


PaedDr. Dagmar Kuzníková
Ředitelka školy