Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Provozní podmínky školy v souvisolsti s přítomností žáků 9. ročníku ve škole

Datum: 4. května 2020 Autor: Krejčiříková, Mgr. Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy

Ochrana zdraví a provoz základní školy do konce školního roku 2019 – 2020 – 9. ročník

Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou
škola zajistí organizaci pohybu osob před školou.
Před školou jsou žáci povinni dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Ve škole budou vymezeny prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy
Při vstupu do budovy školy bude provedena dezinfekce rukou. Pak si žáci odloží své věci ve skříňce, přezují se

V budově školy
Chodby využíváme pouze pro návštěvu toalet tak, abychom se neshlukovali.
Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5metru).
Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou umístěny před vstupem do školní jídelny.
Ve třídách budou dezinfekční prostředky na ruce.
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu podobu 5 min).
Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).
Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.

Ve třídě
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy ,musí každý použít dezinfekci na ruce po předchozím umytí rukou(důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Složení školní skupiny se stanoví předem a je neměnné
Bude dodržena zásada 1 žák v lavici ve třídě.
Žáci budou mít nasazené roušky i ve třídě.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
V každé třídě je nezbytné často větrat
Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti nebo se změní jejich aktivita na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování
Obědy budou vydávány při zajištění níže uvedených pravidel.
Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si tácy ani příbory.
Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
Osoby s rizikovými faktory - Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1.Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2.Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3.Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4.Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),b) při protinádorové léčbě, c)po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5.Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6.Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7.Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8.Onemocnění jater (primární nebo sekundární).Co dělat v případě, že zaměstnanec školy patří do rizikové

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8)uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která sním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.